แบบฟอร์มแจ้งเหตุการณ์ การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเบื้องต้น
กรุณาเลือกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลบัตรประชาชน13หลัก
กรุณากรอกข้อมูลวันที่
กรุณากรอกข้อมูลเฉพาะตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูล เช่น example@gmail.com
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล

หลักฐานการยืนยันตัวตน

*กรุณาแนบเฉพาะไฟล์นามสกุล png,.jpg,.gif,.bmp,.jpeg,.pdf เท่านั้น

ประเภทหลักฐาน แนบไฟล์
กรณีสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตัวแทน (ถ้ามี) (โปรดลบข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือดออกก่อนนำส่งบริษัทฯ (ถ้ามี) )
วางไฟล์ หรือ เลือกไฟล์
กรณีต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตัวแทน (ถ้ามี)
วางไฟล์ หรือ เลือกไฟล์
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
วางไฟล์ หรือ เลือกไฟล์
วางไฟล์ หรือ เลือกไฟล์

รายละเอียดของเหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (เท่าที่ทราบ)
รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิด Breaching
วางไฟล์ หรือ เลือกไฟล์